Bariery w branży bankowej i instytucji finansowych

376.

Ograniczenie stosowania sankcji wobec przedsiębiorców dopuszczających się nieumyślnego naruszenia zbiorowego interesu konsumenta.
Ograniczenie stosowania sankcji wobec przedsiębiorców dopuszczających się nieumyślnego naruszenia zbiorowego interesu konsumenta. Kryteria uznania danej praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów są najczęściej otwarte, bardzo ocenne, co biorąc jeszcze pod uwagę niską jakość przepisów prawa (często są bardzo niejasne), dużą ilość nowych przepisów, co wobec braku orzecznictwa i doktryny naraża przedsiębiorców na znaczne ryzyko.

Kara w postaci 10 proc. przychodu za stosowanie klauzuli abuzywnej wpisanej do rejestru klauzul abuzywnych - kara nieprzystająca zważywszy na problemy interpretacyjne z oceną abuzywności.
Art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Art. 106 ust.1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
W przypadku gdy przedsiębiorca dobrowolnie zaprzestał stosowania niedozwolonej klauzuli czy praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, nie powinien podlegać karze – należy ograniczyć stosowanie w/w sankcji do przypadku naruszeń umyślnych.

Obniżenie poziomu kar
Lista