Bariery w branży bankowej i instytucji finansowych

377.

Nadmierne i kosztowne obowiązki związane z prowadzeniem przez instytucje obowiązane rejestru wszystkich transakcji.
Nadmierne i kosztowne obowiązki związane z prowadzeniem przez instytucje obowiązane rejestru wszystkich transakcji, których równowartość przekracza 15.000 euro, w sytuacji gdy taki obowiązek nie istnieje w innych państwach UE, które są zobowiązane do stosowania Dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
Art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Ograniczenie obowiązku do prowadzenia rejestru wyłącznie w odniesieniu do transakcji podejrzanych.
Lista