Bariery w branży bankowej i instytucji finansowych

396.

Ustawa z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy reguluje m.in. w art. 5 oraz 6 tryb wyboru społecznego inspektora pracy.
Ustawa z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy reguluje m.in. w art. 5 oraz 6 tryb wyboru społecznego inspektora pracy. Zgodnie w/w przepisami inspektora wybiera ogólne zebranie pracowników oddziału (w pewnych szczególnych przypadkach zebranie grupowych społecznych inspektorów pracy, albo ogólne zebranie pracowników komórek organizacyjnych oddziału).

Z przepisów ustawy wynika zatem, że społecznych inspektorów pracy wybierają i odwołują pracownicy zakładu pracy. Również w orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się, iż zgodnie z tym artykułem społecznych inspektorów pracy wybierają "tylko i wyłącznie" pracownicy zakładu pracy (wyrok SN z dnia 3 sierpnia 2006 r., II PK 339/05).

Jednocześnie ustawa stanowi, iż zakładowe organizacje związkowe przeprowadzają wybory społecznych inspektorów pracy na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów (art. 6 ust. 6 Ustawy). Zakładowe organizacje związkowe nie mają więc kompetencji do tego, aby samodzielnie dokonywać wyboru społecznego inspektora pracy; są one jedynie upoważnione do przeprowadzenia wyborów, w których biorą udział pracownicy zakładu pracy.

Niestety przepisy w/w ustawy nie regulują konsekwencji naruszenia w/w przepisów, a w szczególności nie postanawiają, że powoduje on nieskuteczność powołania społecznych inspektorów pracy w przypadku naruszenia procedury. W konsekwencji w przypadku naruszenia w/w przepisów ustawy przez związki zawodowe i jednostronnego desygnowania przez nie społecznego inspektora (bez zwołania zebrania pracowników) będzie on korzystał z ochrony prawnej pomimo, że jego mandat nie pochodzi od pracowników.
Art. 5 i 6 ustawy o społecznej inspekcji pracy.
Uregulowanie konsekwencji naruszenia przepisów np. w postaci nieskuteczności powołania na stanowisko.
Lista