Bariery w branży pocztowej

422.

Monopol na usługi przekazu świadczeń z ubezpieczeń społecznych
Brzmienie przepisu art. 15 ust. 1 pkt. 3 Prawa pocztowego należy ocenić jako niezgodne z prawem Unii Europejskiej oraz naruszające zasady uczciwej konkurencji. Powyższy przepis powoduje powstanie prawnego monopolu na świadczenie usługi przekazu pocztowego ze świadczeniami z ubezpieczeń społecznych, w tym emerytalnymi i rentowymi, świadczeniami z pomocy społecznej, a także przekazu pocztowego na terenach wiejskich wyłącznie na rzecz jednego operatora pocztowego, tj. operatora wyznaczonego. Konsekwencją powyższego jest więc całkowite wykluczenie innych operatorów pocztowych z rynku usługi przekazu pocztowego ze świadczeniami z ubezpieczeń społecznych oraz doręczanego na terenach wiejskich, a co za tym idzie brak jakiejkolwiek realnej konkurencji dla operatora wyznaczonego na rynku przekazów pocztowych.

Z uwagi na powyższe przyjęte w Prawie pocztowym rozwiązanie budzi zasadniczą wątpliwość co do konieczności jego wprowadzenia oraz zgodności z prawem Unii Europejskiej, w szczególności ze wspólnotowym prawem konkurencji oraz zasadą proporcjonalności określoną w art. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako: TFUE), a także art. 56 i art. 106 TFUE. Stanowi też ustanowienie niezgodnych z III dyrektywą pocztową „praw wyłącznych”.
Art. 15 ust. 1 pkt. 3 Prawa pocztowego.

Zmiana art. 15 ust 1 pkt. 3  Prawa pocztowego poprzez nadanie mu brzmienia: Przyjęcie przez operatora pocztowego przekazu pocztowego.

Lista