Bariery w branży pocztowej

423.

Potwierdzenie nadania przesyłki o charakterze dokumentu urzędowego
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ich wykładnią w orzecznictwie sądów i organów administracji publicznej tylko potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej (poleconej), które ma moc dokumentu urzędowego, ustanawia domniemanie, że przesyłka ta została doręczona do danego sądu lub urzędu w dniu nadania. Potwierdzenie nadania takiej samej przesyłki, które nie ma charakteru dokumentu urzędowego, nie korzysta z powyższego domniemania. W związku z powyższym przyznanie mocy dokumentu urzędowego potwierdzeniom nadania przesyłki pocztowej wystawianym wyłącznie przez operatora wyznaczonego powoduje, że osoby chcące nadać swoją korespondencję do sądu lub urzędu korzystają w praktyce z usług tego operatora, z pominięciem pozostałych operatorów pocztowych, których potwierdzenia nadania przesyłek nie mają takiej mocy. Stoi to w sprzeczności z celami Prawa pocztowego i III dyrektywy pocztowej zmierzającej do uwolnienia rynku pocztowego oraz ustanawia prawo wyłączne dla operatora wyznaczonego. Przepis ten powoduje wykluczenie z obszaru konkurencji istotnej części rynku pocztowego. Warto też zaznaczyć to, że art. 17 ogranicza funkcjonowanie na rynku podlegającym prawu konkurencji oraz prawu zamówień publicznych w taki sposób, iż instytucje, których korespondencja obsługiwana jest w oparciu o tzw. procedury specjalne doręczeń (gdzie istotne dla instytucji publicznych jest potwierdzenie odbioru przesyłki, które ma taką samą moc zarówno w przypadku operatora wyznaczonego, jak i pozostałych operatorów pocztowych) przesyłek wymagają również – wbrew wskazaniom tych regulacji – potwierdzenia nadania (które nie ma dla nich praktycznego znaczenia) z mocą urzędową, czyniąc zamówienie publiczne pozornym. 
Art. 17 Prawa pocztowego.
Zmiana art. 17 Prawa pocztowego poprzez nadanie mu brzmienia: Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez placówkę operatora pocztowego ma moc dokumentu urzędowego.

Równocześnie z wprowadzeniem wyżej wymienionej zmiany, należy również dokonać weryfikacji w treści następujących przepisów Prawa pocztowego: art. 131, 132, 133, 134, 137, 144, 147, 148 154, 160, 163, 165, 168, 172, 176, 177 zastępując określenie operator wyznaczony sformułowaniem operator pocztowy.
Lista