Bariery w branży pocztowej

424.

Opłaty za zwrot przesyłek niedoręczonych
Art. 39 ust. 4 Prawa pocztowego nakłada na operatora pocztowego, który zamieścił na przesyłce pocztowej informację potwierdzającą przyjęcie przez niego opłaty za usługę pocztową, obowiązek uiszczenia opłaty za czynności operatora wyznaczonego związane z wykonaniem zwrotu, jeżeli operator ten określi taką opłatę w cenniku usług pocztowych. Czynności te realizowane są w związku z faktem niewłaściwego doręczenia przesyłki pocztowej nadanej w sieci operatora pocztowego do oddawczej skrzynki pocztowej z powodu mylnego lub nieaktualnego adresu, lub oznaczenia adresata, bądź nieprawidłowego doręczenia. Jedynym operatorem uprawnionym do wybierania takich przesyłek ze skrzynek na zwroty bądź nadawczych skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego, w których domniemani adresaci pozostawiają przesyłki pocztowe mylnie doręczone z przyczyn jak powyżej jest operator wyznaczony. Ma on obowiązek przekazywania zwrotów właściwym operatorom pocztowym, a ci są zobowiązani do przyjęcia zwrotu tej przesyłki. Art. 39 ust. 4 Prawa pocztowego, jak wynika z praktyki funkcjonowania rynku pocztowego, jest interpretowany przez obecnego operatora wyznaczonego w taki sposób, że może on swobodnie kształtować cenę za tego rodzaju usługę pocztową w oderwaniu od rzeczywistych kosztów bez potrzeby regulowania tych kwestii umową międzyoperatorską zgodnie z art. 35 i w związku z art. 14 ust. 2 Prawa pocztowego. Jest to nie tylko niezgodne z samym Prawem pocztowym, prawem konkurencji, lecz również III dyrektywą pocztową, która wskazuje na obowiązek zapewnienia przejrzystych i niedyskryminujących usług świadczonych w ramach usługi powszechnej oraz ochronę interesu użytkowników i promocję rzeczywistej konkurencji. Warto też zauważyć, że przepis ten nic nie mówi o tym, co w sytuacji, gdy zwracana przesyłka operatora wyznaczonego trafi – w takich bądź innych okolicznościach – do sieci operatora pocztowego niemającego statusu takiego operatora.
Art. 39 ust. 4 Prawa pocztowego.
Zmiana art. 39 ust. 4 Prawa pocztowego poprzez nadanie mu brzmienia: Operator pocztowy, który zamieścił na przesyłce pocztowej informację potwierdzającą przyjęcie przez niego opłaty za usługę pocztową, jest obowiązany do uiszczenia opłaty za czynności operatora wyznaczonego związane z wykonaniem zwrotu, jeżeli operator wyznaczony określił taką opłatę w cenniku usług powszechnych. Opłata za zwrot przesyłki nie może być wyższa niż połowa opłaty za usługę pocztową ustaloną dla tej przesyłki w cenniku usług powszechnych. Proponowane rozwiązanie zdefiniowano dla nieco innej sytuacji w art. 29 ust. 2 Prawa pocztowego i z pewnością na takim poziomie kształtują się koszty obsługi zwrotów własnych operatora wyznaczonego. Niezbędne jest też wskazanie procedury postępowania z przesyłkami, które – w takich bądź innych okolicznościach – trafią w formie zwrotów do sieci operatora pocztowego niemającego statusu operatora wyznaczonego. 
Lista