Bariery w branży pocztowej

425.

Dostęp do skrzynek oddawczych na terenach wiejskich
Art. 40 ust. 3  Prawa pocztowego ustanawia dla operatora wyznaczonego prawo, umożliwiające mu, według jego wyboru, montaż własnych skrzynek oddawczych na terenach wiejskich oraz o rozproszonej zabudowie. Jednocześnie instalacja własnych skrzynek oddawczych przez operatora wyznaczonego, zwalnia z powyższego obowiązku właściciela lub współwłaściciela nieruchomości. Sprawą pierwszorzędną pozostaje więc kwestia dostępu do tych skrzynek dla innych operatorów pocztowych, tylko po to, aby mogli oni skutecznie doręczać również i swoje przesyłki. Oprócz tego, że postanowienia Prawa pocztowego różnicują w sposób niedozwolony właścicieli oraz współwłaścicieli, przyjmując za jedyne kryterium lokalizację nieruchomości, to dodatkowo nakładają na operatorów pocztowych, za wyjątkiem operatora wyznaczonego, obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów korzystania z tej infrastruktury. Przyjęta regulacja nie sprzyja rozwojowi konkurencji oraz podwyższeniu jakości świadczonych usług pocztowych, zwiększa ich koszty, promując w oczywisty sposób operatora wyznaczonego (art. 67 – 68 Prawa pocztowego). Należy dodać, że jednocześnie w myśl art. 63 – 64 Prawa pocztowego operator wyznaczony uzyskał przywilej zobowiązujący właścicieli, użytkowników wieczystych lub posiadaczy samoistnych nieruchomości oraz jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych do umożliwienia mu umieszczania nadawczych skrzynek pocztowych oraz automatów do pocztowej obsługi klientów, a także eksploatację i konserwację tych urządzeń. Takich uprawnień nie posiadają pozostali operatorzy pocztowi. 
Art. 40 Prawa pocztowego.
Zmiana art. 40  Prawa pocztowego poprzez doprowadzenie do zgodnego z Konstytucją RP równego traktowanie właścicieli i zarządców budynków na terenach miejskich i wiejskich. Prawo pocztowe zwalnia właścicieli budynków na terenach wiejskich oraz o rozproszonej zabudowie od obowiązku instalacji skrzynek oddawczych,  jeżeli takie skrzynki zamontuje operator wyznaczony.
Lista