Bariery w branży pocztowej

427.

Uprawnienia UKE w wyborze operatora wyznaczonego
Zgodnie z Prawem pocztowym konkurs na operatora wyznaczonego ogłasza Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej jako: Prezes UKE). Nie wskazano jednak tego, w jaki sposób powinna być powołana komisja konkursowa, jaki będzie jej skład oraz jej uprawnienia i status. Nie przewidziano tego w Prawie pocztowym ani w stosownej delegacji do przepisów niższej rangi. W związku z powyższym przewidziana procedura odwoławcza od ustaleń komisji konkursowej do Prezesa UKE, który jednocześnie ma podejmować ostateczną decyzję co do wyboru konkretnego kandydata, jest trudna do pogodzenia z zasadą bezstronności i jest mało przejrzysta. Przypisanie Prezesowi UKE tak szerokich uprawnień, zarówno w procesie odwoławczym, jak i możliwości wyboru dowolnego kandydata (a niekoniecznie musi to być najlepszy kandydat) spośród zgłoszonych przez komisję budzi zdecydowany sprzeciw. Pozostawienie Prezesowi UKE uprawnień do ogłaszania konkursu, i powoływania operatora wyznaczonego, wskazanego przez komisję pozwoliłoby uczynić całą procedurę transparentną i wolną od politycznych nacisków.
Art. 71 Prawa pocztowego.
Zmiana art. 71 Prawa pocztowego i nstp. – należy pozostawić Prezesowi UKE uprawnienia do ogłaszania konkursu, i powoływania operatora wyznaczonego, wskazanego przez komisję. Pozwoliłoby to uczynić całą procedurę transparentną i wolną od politycznych nacisków. W tak ukształtowanej procedurze można by było pozostawić Prezesowi UKE również uprawnienia odwoławcze od  ustaleń komisji, wtedy też stałby się on bezstronnym arbitrem.
Lista