Bariery w branży pocztowej

428.

Udział w funduszu kompensacyjnym
W art. 113 ust. 4 Prawa pocztowego ustalono udział operatorów pocztowych w funduszu kompensacyjnym na poziomie 2% przychodów z usług wchodzących w zakres usług powszechnych. Mechanizm ten ma być uruchomiony, gdy operator wyznaczony wykaże stratę na usłudze powszechnej. Tymczasem, rentowność operatorów pocztowych kształtuje się obecnie na poziomie 1,0% - 2,5% zysku z prowadzonej działalności. Poniesienie dodatkowych kosztów w wysokości 2% przychodów spowoduje, że działalność operatora pocztowego przestanie być rentowna. Przepis art. 113 ust. 4 Prawa pocztowego skutecznie powstrzyma rozwój konkurencji na polskim rynku usług pocztowych. Ponadto swoboda w interpretacji przepisów w związku z art. 3 pkt 11 i art. 45 ust. 2 Prawa pocztowego oraz akty wykonawcze do Prawa pocztowego umożliwiają operatorowi wyznaczonemu de facto swobodną alokację przychodów i kosztów. Ma on bowiem w związku z niejasnymi i/bądź źle sformułowanymi przepisami prawa możliwość „żonglowania” usługami, kwalifikując je, w zależności od bieżącego zapotrzebowania, raz do usług powszechnych, innym razem do usług nie mających charakteru powszechnych usług pocztowych, a wpływając w ten sposób na kształtowanie przychodów/kosztów. Stwarza to pole do wykazywania większych niż w rzeczywistości kosztów świadczenia usług powszechnych i mniejszych przychodów z ich dystrybucji.
Art. 113 ust. 4 Prawa pocztowego.
Zmiana art. 113 ust.4 Prawa pocztowego poprzez nadanie mu brzmienia: Wysokość udziału operatora pocztowego w dopłacie stanowi iloczyn jednolitego wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 3, oraz kwoty przychodów tego operatora z usług powszechnych lub wchodzących w zakres usług powszechnych, osiągniętych w roku obrotowym, za który jest ustalana dopłata i nie może być wyższa niż 1% kwoty tych przychodów.
Zmiana aktów wykonawczych do Prawa pocztowego w sposób zapewniający bardziej bezpośrednie przypisywanie rzeczywistych przychodów i kosztów do usług powszechnych oraz usług umownych bez pozostawienia swobody decyzji po stronie operatora wyznaczonego w tym zakresie. Ponadto zmiana umożliwiająca udział w weryfikacji kosztów przez operatorów pocztowych, których Prawo pocztowe obliguje do łożenia składki na rzecz funduszu kompensacyjnego
Lista