Bariery ogólnogospodarcze

101.

W obecnym stanie prawnym wybór partnera do projektu koncesyjnego
W obecnym stanie prawnym wybór partnera do projektu koncesyjnego wymaga procedury wyboru partnera prywatnego w oparciu o przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Niekiedy jednak ostateczna forma wynagrodzenia zostaje ukształtowana w toku negocjacji. Jeżeli w toku postępowania koncesyjnego okaże się, ze wynagrodzenie będzie miało charakter zbliżony do tradycyjnego zamówienia publicznego, konieczne byłoby wszczęcie nowej procedury w trybie PZP.
Art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o PPP.
Konieczne jest wprowadzenie regulacji, która umożliwi w takiej sytuacji kontynuację wyboru partnera prywatnego w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych. Przepisom art. 4 ust. 1 i 2 należy nadać brzmienie:

Art. 4. 1
  1. Do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno—prywatnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie.
  2. Jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno—prywatnego, albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej, do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno—prywatnym, można stosować przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778), w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie.
Lista