Bariery ogólnogospodarcze

103.

W sytuacji, gdy partner prywatny nie wykonuje należycie umowy o PPP
W sytuacji, gdy partner prywatny nie wykonuje należycie umowy o PPP, podmiot publiczny korzysta z przysługujących mu uprawnień, które najczęściej polegają na obniżeniu partnerowi prywatnemu wypłacanego wynagrodzenia, nałożeniu na niego kar umownych, bądź w skrajnych wypadkach rozwiązaniu umowy o PPP. W takiej sytuacji pogarsza się jednocześnie sytuacja banku finansującego przedsięwzięcie, gdyż często może on nie mieć wystarczającego zabezpieczenia spłat kredytu.
Brak uregulowania wstąpienia podmiotu finansującego w prawa partnera prywatnego (tzw. „step-in right”).
Należy rozważyć możliwość wprowadzenia praktykowanego z powodzeniem zagranicą rozwiązania typu „step-in right” umożliwiającego bankom w sytuacji niewykonywania umowy o PPP przez partnera prywatnego wstąpienie za pośrednictwem specjalnie powołanej spółki celowej w prawa dotychczasowego partnera prywatnego. Można również rozważyć możliwość zawierania pomiędzy podmiotem publicznym, partnerem prywatnym oraz bankiem specjalnych trójstronnych umów mającej na celu uratowanie projektu w sytuacji jego zagrożenia z powodu niewykonywania umowy o PPP przez partnera prywatnego – umowa powinna określać prawa i obowiązki stron w sytuacji zagrożenia projektu. Wprowadzenie powyższych rozwiązań – korzystnych dla banków – prawdopodobnie przyczyni się również do zwiększenia skłonności banków do finansowania inwestycji realizowanych w formule PPP.
Lista