Bariery ogólnogospodarcze

106.

Nowelizacja ustawy o PPP dokonana ustawą z dnia 16 listopada 2012 roku
Nowelizacja ustawy o PPP dokonana ustawą z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadziła do ustawy o PPP art. 18a. Przepis ten odwołuje się do zasad zdefiniowanych w decyzji nr 18/2004 EUROSTAT z 2004 roku. Niestety dodany art. 18a nie wyjaśnia zasad klasyfikacji poszczególnych rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie, co w praktyce ma kluczowe znaczenie. W art. 18a ust. 2 zawarto uprawnienie dla ministra właściwego do spraw gospodarki, który w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego może określić, w drodze rozporządzenia, zakres poszczególnych rodzajów ryzyka oraz czynniki uwzględniane przy ich ocenie, mając na względzie zapewnienie przejrzystości poszczególnych rodzajów ryzyka. Powołany przepis daje jednak tylko uprawnienie, a nie obowiązek dla ministra właściwego do spraw gospodarki do wprowadzenia zakresu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie. Z punktu widzenia praktyki oraz przyspieszenia realizacji projektów wydanie takiego rozporządzenia jest niezbędne.
Doprecyzowanie zagadnień związanych z wpływem zobowiązań wynikających z umów o PPP na poziom długu publicznego.
Należy postulować możliwie szybkie skorzystanie przez ministra właściwego do spraw gospodarki z delegacji zawartej w art. 18a ust. 2. Ze względu na szereg uprzedzeń do wykonywania analiz związanych ze zbytnią szczegółowością poprzednio obowiązującego rozporządzenia wydaje się słuszne wypracowanie dokumentu w całości wykorzystującego dorobek EPEC w zakresie opracowania listy kontrolnej na potrzeby oceny wpływu zobowiązań wynikających z projektów PPP na dług publiczny oraz korzystającego w dużym zakresie z doświadczeń polskich z okresu wdrażania poprzedniego rozporządzenia.
Lista