Bariery ogólnogospodarcze

107.

Obecne brzmienie art. 124 ust.4 i art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pozostawia wątpliwości
Obecne brzmienie art. 124 ust.4 i art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pozostawia wątpliwości, w jakim zakresie płatności na rzecz partnera prywatnego tytułem jego wynagrodzenia lub tytułem poniesienia przez podmiot publiczny części wydatków na realizację przedsięwzięcia (wkład własny), budżet państwa lub budżet jednostki samorządu terytorialnego ponosić może wydatki majątkowe, jeżeli przedmiotem płatności jest zwrot parterowi prywatnemu poniesionych przez niego w celu realizacji przedsięwzięcia wydatków na wytworzenie, nabycie lub ulepszenie środków trwałych albo nabycie wartości niematerialnych lub prawnych, których własność nabywa podmiot publiczny. Powyższe wątpliwości mogą prowadzić do uznania, że wszystkie wydatki z tytułu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym są wydatkami bieżącymi, wbrew ekonomicznemu charakterowi tych wydatków. Wskutek powyższego dla jednostek samorządu terytorialnego wydatki z umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym mogą negatywnie wpływać na nadwyżkę operacyjną budżetu, a w konsekwencji obniżać zdolność do obsługi zadłużenia w świetle art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Obowiązująca obecnie klasyfikacja wydatków (definicja wydatków bieżących i majątkowych) jednostek samorządu terytorialnego nie respektuje tym samym specyfiki przedsięwzięć PPP i nie uwzględnia rzeczywistego charakteru dokonywanych przez nie w takich projektach czynności gospodarczych (finansowych).
Zmiana kwalifikacji zaliczania wynagrodzenia dla partnera prywatnego do - odpowiednio – kategorii wydatków bieżących i majątkowych.
Proponuje się zmianę art. 18a ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym polegającą na dodaniu po ust. 2 nowego ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wydatki budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego poniesione tytułem wynagrodzenia partnera prywatnego lub wkładu własnego podmiotu publicznego w części, w jakiej przeznaczone są na finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowią wydatki majątkowe odpowiednio budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego."
Lista