Bariery ogólnogospodarcze

108.

Przyczyną wnioskowania zmiany regulacji
Przyczyną wnioskowania zmiany regulacji w tym przedmiocie jest ustanowienie równych praw dla przedsięwzięć PPP niezależnie od rodzaju podmiotu publicznego realizującego takie przedsięwzięcie. Chodzi tu o umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego udzielania dotacji celowych na realizację zadań publicznych, w tym dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Przepis ten byłby analogicznym rozwiązaniem do postanowień art. 132 ust. 3 pkt., UFP, który umożliwia udzielanie dotacji z budżetu państwa na inwestycje realizowane w ramach PPP.

Wnioskowana zmiana wydaje się szczególnie istotna w aspekcie poszukiwania rozwiązań pozwalających na nie wliczanie zaciąganych zobowiązań finansowych do długu publicznego. Brak tej zmiany mógłby oznaczać, że aby jednostki samorządu terytorialnego mogły w ogóle ponosić wydatki majątkowe z tytułu przedsięwzięcia PPP, to musiałaby ewidencjonować aktywa we własnym księgach rachunkowych. To z kolei mogłoby stanowić silną przesłankę do uznania, że jednostka samorządu terytorialnego ponosi większą część ryzyk związanych z tym aktywem.

Niezależnie od tego, postulowana tu regulacja prawna ułatwi przygotowywanie (strukturyzację) projektów PPP korzystających ze środków unijnych (projekty hybrydowe).
Umożliwienie wypłaty wynagrodzenia dla partnera prywatnego w formie dotacji w przedsięwzięciach realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Dodanie, w Ustawie o Finansach Publicznych,art. 221a w brzmieniu:

"1. Partner prywatny w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.

2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym z uwzględnieniem przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

3. Do umowy, o której mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepis art. 221 ust. 3 z wyjątkiem punktu 3."
Lista