Bariery ogólnogospodarcze

109.

Art.4 ust.1 wyraźnie wskazuje, że w przypadku
Art.4 ust.1 wyraźnie wskazuje, że w przypadku, gdy wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawa do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej, do wyboru partnera prywatnego stosować należy przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Literalne rozumienie tego przepisu oznacza, iż każda, podjęta w wyniku negocjacji, zmiana ryzyk niewpisująca się w definicję koncesji wymaga unieważnienia postępowania i rozpisana nowego. Niepotrzebnie przedłuża to proces wyboru partnera prywatnego i zwiększa koszty przygotowania przedsięwzięcia. Proponuje się wyraźne zapisanie prawa do rozszerzającej interpretacji istniejących zapisów prawa w tym i zmiany trybu stosowania przepisów ustaw o koncesji i Prawo Zamówień Publicznych bez konieczności uruchamiania nowego postępowania wyboru partnera prywatnego.

Tego typu podejście jest zgodne z wykładnią Komisji Europejskiej, wg której właściwa dla PPP procedura dialogu konkurencyjnego powinna być zastosowana w każdym przypadku, gdy podmiot publiczny, z uwagi na złożoność przedsięwzięcia nie jest w stanie przewidzieć, czy partner prywatny będzie zdolny do przejęcia na siebie ryzyk gospodarczych w takim stopniu by umowa mogła zostać zakwalifikowana jako koncesja.

Podobne podejście prezentuje NIK we wnioskach pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzeniu w 2012 r. kontroli 21 realizowanych projektów PPP.
Dopuszczenie możliwości stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku gdy wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie prawo pobierania pożytków albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej.
zmiana art. 4.ust 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym w brzmieniu:

„Jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej, do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późno zm.2) albo przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesjach na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późno zm.3), w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie".
Lista