Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

431.

Oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego
Zgodnie z przepisem, nauczyciel akademicki jest zobowiązany do złożenia oświadczania, dalej zwane oświadczeniem, w którym upoważnia uczelnię, do zaliczenia go do minimum kadrowego oświadczeniem.  Oświadczanie powinno być złożone przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego do 30 czerwca roku poprzedzającego. Dane niezbędne do zaliczenia nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego w uczelni tj. wskazanie uczelni jako podstawowego miejsca pracy oraz pełny wymiar czasu pracy są wskazane w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia (umowa o pracę) podpisanym przez pracownika i pracodawcę. Dane te wyczerpują definicje podstawowego miejsca pracy podaną w Ustawie (art. 2 ust 1 pkt 33). Konieczność ponownego potwierdzania faktu zatrudnienia w uczelni, w podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy stanowi niepotrzebne obciążenie biurokratyczne nauczycieli akademickich i komórki organizacyjnej w uczelni odpowiedzialnej za odbierania i przechowywanie oświadczeń
Art.112a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
Rezygnacja z obowiązku składania oświadczeń (Art.112a ust. 1) Uczelnia zaliczałby nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego na podstawie aktu stanowiącego podstawę zatrudnienia (umowa o pracę). Ewentualne zachowanie oświadczeń gdy nauczyciel akademicki dodatkowo upoważnia jednostkę organizacyjną do wliczenia do minimum kadrowego jednego kierunku studiów pierwszego stopnia (Art. 112a ust. 2a).
Lista