Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

436.

Możliwość wskazania wykonawcy we wniosku o grant
Odejście od procedury konkursowej w przypadku rekrutacji Wykonawców do grantów finansowanych ze środków publicznych, kiedy wiadomo jest na etapie pisania wniosku kogo Kierownik chce zatrudnić na dane stanowisko, a jednocześnie dorobek tej osoby nie podlega ocenie w ramach ogłoszenia konkursowego nawet jeśli wykonawca jest podany z imienia i nazwiska (chociaż formularz tego nie przewiduje).  Często jest tak, że już na etapie pisania wniosku grantowego dana osoba jest zaangażowana w pisanie projektu (ma wkład intelektualny w część merytoryczną wniosku i stanowi ona również jej własność) i w konsekwencji jest oczywiste z punktu widzenia kierownika projektu, że część prac powinna wykonywać i będzie również współwłaścicielem uzyskanych wyników (współautorskie publikacje). W efekcie powoduje to organizowanie konkursów pod konkretną osobę, „na zamówienia”, która i tak wiadomo, że zostanie wybrana na dane stanowisko. Dla osób obsługujących grant pod względem administracyjnym wiąże się to z wykonywaniem dodatkowej i nieefektywnej pracy związanej z przeprowadzeniem procedur konkursowych
Przepis z Ustawy o finansach publicznych – Art. 47. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

Akty prawne, które obowiązują uczelnie niepubliczne w zakresie gospodarowania  środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu państwa i UE:
- Ustawa o zamówieniach publicznych;
- Ustawa o finansach publicznych;
- Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  
Sensownym rozwiązaniem problemu wydaje się być pozostawienie swobody Kierownikowi projektu w budowaniu zespołu projektowego omijając procedurę rekrutacyjną w przypadku osób wskazanych we wniosku (tabela wykonawców ze wskazaniem procentowym udziału w projekcie – rozwiązanie te było już z powodzeniem stosowane w grantach MNiSW)). Może dokumentem wystarczającym wybór danego Wykonawcy byłoby pismo wystosowane przez Kierownika Projektu wyjaśniające podstawę wyboru danego kandydata – a procedura rekrutacyjna miałby zastosowanie do osób nie wskazanych imiennie we wniosku.
Lista