Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

444.

Elektroniczny obieg dokumentów grantodawca-grantobiorca
Składanie raportu tylko w wersji elektronicznej (tak jak jest to robione w przypadku projektów ramowych) uprościłoby przepływ dokumentów pomiędzy grantodawcą i grantobiorcą. Być może jednorazowe oświadczenie o wiarygodności dokumentów składanych w wersji elektronicznej przez system OSF byłoby pomocne (składane przy wypełnianiu wniosku?).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi
młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Par 14 ust 2 - Wwterminach, o których mowa w ust. 1, jednostka naukowa składa dodatkowo informację określoną w części A załącznika
nr 6 w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra, albo w postaci
papierowej.
 
Usunięcie zapisu z Rozporządzenia. Pozostaje tylko zapis o sporządzaniu raportu w wersji elektronicznej.
Lista