Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

449.

Niejasne pojęcie "zmiana zajęć dydatktycznych"
Przepis pozwala aby, doskonaląc program kształcenia dokonywać zmian zajęć dydaktycznych, za które student może uzyskać łącznie do 50% punktów ECTS.
Brak jest doprecyzowania, co należy rozumieć pod określeniem „zmiana zajęć dydaktycznych”. Czy do tej puli należy wliczać każdą najdrobniejszą zmianę w planie studiów, np. zmianę o 2h wymiaru ćwiczeń w ramach przedmiotu?
§ 6. 4. 1 Rozp. z dn. 3.10.2014r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U.2014.1370).
Określić kategorie zmian, np.
„przy czym za zmianę zajęć dydaktycznych rozumie się dodanie lub usuniecie przedmiotu, powodujące zmianę zestawu efektów kierunkowych (dodanie lub usuniecie efektu)”
Lista