Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

452.

Wymogi dotyczące puli godzin na zajęcia ogólnouczelniane, humanistyczne i WF
Zgodnie z rozporządzeniem program na danym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia musi zawierać m.in. pulę godzin (punktów ECTS) na:
- realizację niezwiązanych z kierunkiem studiów zajęć ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów
- zajęcia z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych (nie mniej niż 5 punktów ECTS)
- zajęcia z wychowania fizycznego.

Czy ww. elementy są naprawdę konieczne w planie studiów każdego kierunku i poziomu kształcenia. Przykładowo na 3-semestralnych studiach II stopnia ww. zajęcia „konsumują” minimum 10 ECTS z 90 w planie studiów.
§ 4. 1. Rozp. z dn. 3.10.2014r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U.2014.1370)
Zrezygnować z wszystkich lub przynajmniej części tych wymagań, np. zostawić tylko punkt 1 lub 2 (jeden z nich - te wymogi często się pokrywają) oraz ograniczyć punkt 3 do studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich (próby rozsądnego zorganizowania zajęć z WF na studiach niestacjonarnych są z góry skazane na niepowodzenie, z powodu uwarunkowań organizacyjnych tego rodzaju studiów).
Lista