Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

453.

Niejasna definicja pojęcia zajęć praktycznych
Zbyt ostre i jednocześnie niejednoznaczne (każdy zespół oceniający PKA inaczej je interpretuje) kryteria określające jakie zajęcia mogą być uznane za związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (profil praktyczny), tj. zajęcia prowadzone:
w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej,
w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie określonych czynności praktycznych przez studentów,
przez osoby z których większość posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią odpowiadające zakresowi prowadzonych zajęć.Dostosowanie programu do ww. kryteriów powoduje, że studia o profilu praktycznym to „zawodówka”, a nie studia.
§ 5. 1. Rozp. z dn. 3.10.2014r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U.2014.1370)
Poprzestać na zapisie z § 4. ust. 4. rozporządzenia tj. „Program studiów dla kierunku o profilu praktycznym obejmuje moduły zajęć powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS, o której mowa w ust. 1 pkt 2, służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych.”
Lista