Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

454.

Kryteria dla profilu ogólnoakademickiego
Zbyt ostre i jednocześnie niejednoznaczne (każdy zespół oceniający PKA inaczej je interpretuje) kryteria dla profilu ogólnoakademickiego :
- zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową muszą być prowadzone przez nauczyciela posiadającego dorobek naukowy w zakresie tej dyscypliny,
- uczelnia musi zapewnić studentom: co najmniej przygotowanie do prowadzenia badań - w przypadku studiów I stopnia; udział w badaniach - w przypadku studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Ww. kryteria powodują, że studia o profilu ogólnoakademickim to prawie dawne studia doktoranckie.
§ 8. 4. Rozp. z dn. 3.10.2014r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U.2014.1370)
Poprzestać na zapisie z § 4. ust. 5. rozporządzenia tj. „Program studiów dla kierunku o profilu ogólnoakademickim obejmuje moduły zajęć powiązane z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z tym kierunkiem studiów, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS, o której mowa w ust. 1 pkt 2, służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych.”
Lista