Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

456.

Brak rocznego okresu na uzupełnienie ewentualnych braków w minimum kadrowym
Brak rocznego okresu na uzupełnienie ewentualnych braków w minimum kadrowym. W poprzedniej wersji ustawy w przypadku pojawienia się braku w minimum kadrowym (np. z powodu niespodziewanego rozwiązania umowy) uczelnia miała obowiązek powiadomić o tym MNiSW i uzupełnić brak w ciągu roku od jego zaistnienia. Nowa ustawa zlikwidowała roczny okres „na poprawę” i wprowadziła zapis, że MNiSW może od razu podjąć decyzję o cofnięciu albo zawieszeniu uprawnienia do kierunku w przypadku zaistnienia takiego braku.
Art. 11b. 1-2. Ustawa z dn. 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U.2012.572 ze zm.)
Przywrócić poprzednie przepisy, tj. 12 miesięcy na uzupełnienie braków w minimum kadrowym.
Lista