Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

462.

Wymóg archiwizowania aktu ślubowania.
W teczce akt osobowych studenta ma się znaleźć „podpisany przez studenta akt Ślubowania”.
§ 4. 1. 4 Rozp. z dn. 14.09.2011r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.2011.1188 ze zm.
Wycofać się z obowiązku składania przez studentów ślubowań. Obecnie powinna obowiązywać jedynie decyzja o przyjęciu na studia oraz umowa edukacyjna zawarta pomiędzy uczelnią a studentem.
Lista