Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

463.

Obowiązek immatrykulacji i ślubowania
Wg. zapisów ustawy:
- immatrykulacja to akt przyjęcia w poczet studentów uczelni,
- osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut uczelni.
Art. 2. 1. 19
Art. 170. 1

Ustawa z dn. 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U.2012.572 ze zm.).
 
Immatrykulacja to jedynie tradycja. Przy obecnym biznesowym podejściu do nauki i kształcenia proponuje się pozostawienie jedynie: decyzji o przyjęciu na studia oraz umowy edukacyjnej, jako podstaw do rozpoczęcia studiów. Te dokumenty powodują, że kandydat zostaje studentem.
Lista