Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

464.

Obowiązki informacyjne o przyjęciu na studia cudzoziemców
Rektor uczelni niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej o:
1) przyjęciu na studia cudzoziemców, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 4;
2)  niepodjęciu kształcenia przez cudzoziemców, o których mowa w ust. 3, lub skreśleniu ich z listy studentów, podając imię i nazwisko, datę urodzenia, adres stałego zamieszkania, informacje o posiadaniu Karty Polaka lub spełnieniu wymagań określonych w art. 5 ust. 1–3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji …
Art. 43. 6a. Ustawa z dn. 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U.2012.572 ze zm.)
Dane te powinny być pobierane automatycznie z systemu POL-on.
Lista