Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

465.

Obowiązek składania wykazu studentów i absolwentów cudzoziemców studiujących w uczelni
Rektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, w terminie do 15 stycznia każdego roku, wykazy cudzoziemców, o których mowa w ust. 3 i 4, sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, ze wskazaniem osób posiadających Kartę Polaka lub spełniających wymagania określone w art. 5 ust. 1–3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, zawierające: imię i nazwisko cudzoziemca, państwo zamieszkania, kierunek i rok studiów lub inny rodzaj kształcenia oraz jednostkę organizacyjną uczelni, w której cudzoziemiec odbywa kształcenie, a także warunki finansowe kształcenia.
Art. 43. 6b. Ustawa z dn. 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U.2012.572 ze zm.)
Co roku BWMIM przesyła zapytanie aby przedłożyć wykaz studentów i absolwentów cudzoziemców studiujących w uczelni (np.: BWM-I-BS/1994/2015 z dnia 25 listopada 2015r.), a przecież dane te dostępne są w systemie POL-on
Lista