Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

466.

Kwestionariusz dla cudzoziemca-absolwenta
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej powołując się na swój Statut wprowadzony tym zarządzeniem żąda od uczelni kwestionariusza dla każdego cudzoziemca - absolwenta studiów w Polsce. Żądanie to nie ma jednak bezpośredniego umocowania w Statucie.
Zarządzenie nr 37/2010 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
 
Znieść obowiązek przesyłania kwestionariuszy.
Lista