Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

468.

Możliwość używania wyrazu "akademia"
Wg. zapisów ustawy:
- uczelnia akademicka – uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora,
- wyraz „akademia” może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.
Art. 2. 1. 22, art. 3. 5. Ustawa z dn. 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U.2012.572 ze zm.)
Niespójność - uczelnia z jednym doktoratem jest akademicka, ale nie może mieć w nazwie słowa „akademia”.
Lista