Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

473.

Informacje o otwartym dostępie do publikacji (Open Access
Wymagane jest podanie informacji o otwartym dostępie do publikacji (Open Access), które są bardzo trudne, a czasem nawet niemożliwe do zdobycia:
- sposób w jaki publikacja została udostępniona (otwarte czasopismo, otwarte repozytorium, inne),
- wersja tekstu, która jest dostępna w sposób otwarty (oryginalna wersja autorska, ostateczna wersja autorska, ostateczna wersja opublikowana),
- otwarta licencja, na jakiej publikacja jest dostępna (Creative Commons – Uznanie Autorstwa (CC-BY); Creative Commons – Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych

Warunkach (CC-BY-SA); Creative Commons – Uznanie Autorstwa – Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC); Creative Commons – Uznanie Autorstwa – Bez utworów zależnych (CC-BY-ND); Creative Commons – Uznanie Autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); Creative Commons – Uznanie Autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); inna otwarta licencja,data udostępnienia publikacji w sposób otwarty (przed opublikowaniem; w momencie opublikowania; po opublikowaniu – wraz z podaniem liczby miesięcy, jakie upłynęły od momentu opublikowania do momentu udostępnienia publikacji w sposób otwarty).
Załącznik nr 1, pkt. 2. 1) i)
Rozp. z dn. 29.06.2015r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz.U.2015.944)
Zlikwidowanie konieczności wpisywania tych danych.
Lista