Bariery z obszaru szkolnictwa wyższego

481.

Pomoc materiana ze środków budżetu państwa
Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:
1. Stypendium socjalnego.
2, Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
Art. 173 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz.U. z 2012 r, poz. 572 z późn. zm./ 

 
Odbiurokratyzowanie będzie polegało na ograniczeniu dokumentów składanych przez studenta na Uczelni, powoływanie specjalnych komisji stypendialnych,  dokonywanie wypłat, przelewów, itp.  Te dwa rodzaje stypendiów powinny być wypłacane przez jednostki samorządu terytorialnego np. MOPS, GOPS. Po złożeniu przez studenta stosownego zaświadczenia wydanego przez uczelnię. Jednostki te maja specjalne narzędzia do określenia dochodów i weryfikacji innych niezbędnych dokumentów. Ograniczenie możliwości otrzymywania stypendium z np. z 2 uczelni jednocześnie.
Lista