Bariery w obszarze ochrony zdrowia

402.

Brak przepisów określających normy zatrudnienia w odniesieniu do populacji objętej opieką danego rodzaju poradni ambulatoryjnej.
Brak przepisów określających normy zatrudnienia w odniesieniu do populacji objętej opieką danego rodzaju poradni ambulatoryjnej (uwaga dotyczy POZ, AOS, w tym stomatologii). Aktualnie obowiązują normy o charakterze umownym bądź mające charakter wytycznych.
Normy zatrudnienia bywają przedmiotem ocen biegłych we wszystkich procesach cywilnych dotyczących błędów organizacyjnych, których konsekwencją jest zaniedbanie w opiece nad pacjentem.
Wprowadzenie do przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej przepisu, który umożliwiłby ministrowi właściwemu do spraw zdrowia określanie w akcie wykonawczym norm zatrudnienia w poszczególnych rodzajach świadczeń zdrowotnych.
Lista