Bariery ogólnogospodarcze

84.

Art. 24 ust. 1 pkt 1a PZP ustawy z dnia 25 lutego 2011 r.
Art. 24 ust. 1 pkt 1a PZP ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadził nową podstawę wykluczenia – wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy przez zamawiającego. Wątpliwości związane z funkcjonowaniem tego przepisu zostały potwierdzone wyrokiem TSUE z dnia 13 grudnia 2012 roku C-465/11, który kwestionując treść powołanego przepisu, wskazał konieczność wykładni „pro unijnej” przy jego stosowaniu (art. 45 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) dyrektywy 2004/18 w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usług jest przeszkodą w obowiązywaniu art. 24 ust. 1 pkt 1a PZP).
Art. 24.ust. 1 pkt 1a PZP
Uchylenie art. 24.ust. 1 pkt 1a PZP (takie rozwiązanie znalazło się w projekcie nowelizacji PZP, przekazanej przez UZP do Komitetu Stałego RM).
Lista