Branża telekomunikacyjna i medialna

371.

Zmiany rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów.
Zmiany rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów pogorszą jakość informacji finansowych:
  • powiększy się rozbieżność pomiędzy momentem rozpoznania przychodu, a wpływem środków pieniężnych z tytułu sprzedaży,
  • zmniejszy się porównywalność informacji dotyczących przychodów w branży telekomunikacyjnej,
  • wysokość przychodów będzie silnie uzależniona od osądów i szacunków.

Proponowane zmiany są kwestionowane przez największe spółki telekomunikacyjne w Europie, Stanach Zjednoczonych, instytucje finansowe, agencje ratingowe oraz federacje branżowe.

Zaimplementowanie zmian w rachunkowości wymagałoby poniesienia przez spółki telekomunikacyjne znaczących wydatków na dostosowanie systemów informatycznych najprawdopodobniej kosztem wydatków na rozwój infrastruktury cyfrowej. Istnieje zatem ryzyko rozbieżności z celami promowanymi przez Polskę, Unię Europejską oraz Regulatora (UKE) w zakresie inwestycji w tzw. „białe plamy”.
Propozycja zmian w zasadach rachunkowości przedstawiona przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) w ramach prac nad standardem „Przychody z tytułu umów z klientami”. Po zatwierdzeniu zmian przez Komisję Europejską standard będzie obowiązywać w Unii Europejskiej. Nowe zasady mogą obowiązywać już od 2016 r.
Nie należy zatwierdzać przez Komisję Europejską standardu rachunkowości „Przychody z tytułu umów z klientami” w brzmieniu proponowanym przez RMSR do czasu poprawy jego jakości.
Lista