Branża telekomunikacyjna i medialna

332.

Utrudnienie w interpretacji przepisu.
Utrudnienie w interpretacji przepisu. Należy ujednolicić przepis tak jak to ma miejsce w art. 61 ust. 6a.
Art. 60a ust. 3.
Nowe brzmienie:

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1:
  1. wynika ze zmiany przepisów prawa albo usunięcia niedozwolonych postanowień umownych;
  2. wynika z decyzji Prezesa UKE;
Zmiany polegają na wykreśleniu słowa "bezpośrednio" z pkt 1 oraz wykreśleniu końcówki pkt 2 wskazującego na konkretną decyzję Prezesa UKE – wydaną na podstawie art. 63a PT. Uważamy, że powinny tu być zawarte wszystkie decyzje Prezesa UKE skutkujące zmianami umów detalicznych.
Lista