Branża telekomunikacyjna i medialna

335.

Ponadwymiarowy obowiązek dostarczania
Ponadwymiarowy obowiązek dostarczania Prezesowi UKE wszystkich cenników i zmian do nich. Wystarczający byłby przepis dostarczania ich na żądanie Prezesa UKE.
Art. 61 ust. 7.
Nowe brzmienie:

7. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do przedłożenia cennika Prezesowi UKE, na każde jego żądanie, w terminie przez niego określonym.
Lista