Branża telekomunikacyjna i medialna

341.

Obowiązek udostępniania przez operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej
Obowiązek udostępniania przez operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, na własny koszt, danych i informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną podmiotom uprawnionym.
Art. 180a ust. 1 pkt 2 oraz 180d PT.
Usunięcie wyrażenia „na własny koszt” i doprecyzowanie, że koszt udostępnienia informacji i danych ponosi wnioskujący o ich udostępnienie, podmiot uprawniony.

Utrzymywanie bezpieczeństwa publicznego jest obowiązkiem państwa a nie przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Tak samo jak państwo płaci za karetki, funkcjonariuszy służb, wojsko, policję, czy Państwową Straż Pożarną powinno również ponosić koszty realizacji przez te służby swoich obowiązków. Niedopuszczalnym i niezgodnym z konstytucją jest nakazanie świadczenia tego w sposób permanentny przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Takie nieproporcjonalne nakładanie obowiązków prowadzi do patologii uzyskiwania nieprawdopodobnie wysokiej liczby dostępów wszystkich służb państwowych do danych obywateli. Dzieje się tak dlatego, że służby państwa nie mają żadnych kosztów przyrostowych związanych z sięganiem po kolejne dane.
Lista